Předsmluvní informace pro spotřebitele

Dle ustanovení § 1811, § 1820 a § 1826 Občanského zákoníku (dále jen OZ) pro online prodej přepravních služeb

1. Podnikatelem ve smyslu ustanovení § 1811 OZ je obchodní korporace General Logistics Systems Czech republic s.r.o. (dále jen GLS), se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, e-mail: e-balik@gls-czech.com, telefon: + 420 840 123 456, fax +420 567 771 199.

2. GLS nabízí komplexní přepravní službu pro občasné zákazníky pod názvem „e-Balík“, která v sobě zahrnuje zejména možnost objednat online vyzvednutí zásilky, samostatně si vytvořit adresní štítek na obalu a nechat zásilku vyzvednout kurýrem GLS nebo ji osobně podat k přepravě v rámci výdejních míst GLS a povinnost zaplatit přepravné.

3. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:

3.1. Konfigurace balíku (vytvoření objednávky)

 • Zadání cílové země
 • Zadání rozměrů balíku, Zadání kontaktních údajů a identifikace odesílatele
 • Zadání kontaktních údajů a identifikace příjemce (možný výběr z uloženého adresáře)
 • Výběr dodatkových služeb (např. služba Dobírka)
 • Potvrzení zadaných údajů kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku"

3.2. Dokončení objednávky v košíku (volba způsobu předání balíku a platby)

 • Balík bude předán ve výdejním místě GLS, platba pouze online nebo předem nabitým kreditem
 • Za příplatek bude objednáno vyzvednutí na adrese odesílatele, platba pouze online nebo kreditem
 • Volba data vyzvednutí

3.3. Odeslání objednávky

 • Podání souhlasu se Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů u GLS
 • Potvrzení o informování o možnosti odstoupení od smlouvy a předání požadavku se zahájením služeb GLS před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy
 • Kliknutím na "objednat přepravu", službu závazně objednáváte

3.4. Online úhrada přepravného

 • Přechod na platební bránu
 • Volba způsobu platby (zadejte své PayPal, číslo účtu, nebo údaje o platební kartě)
 • Potvrzení platby, adresní štítek a daňový doklad přijde na email odesílatele
 • Vytisknete adresní štítek s originálním čárovým kódem a nalepíte na balík
 • Balík podáte k přepravě v libovolném GLS ParcelShopu nebo vyčkáte na objednaný svoz

3.5. Úhrada předem nabitými kredity

 • Potvrzení objednávky přijde na email odesílatele
 • Podnikatelský subjekt s IČ a zaregistrovaný klient e-Balíku může využít Kreditního systému a dobít si kredit buď online nebo převodem

3.6. Objednávka je GLS přijata v okamžiku, kdy je úspěšně dokončena úhrada ceny online nebo v případě platby v hotovosti při vyzvednutí na adrese odesílatele.
 

4. Ceny služeb jsou uvedeny na www.e-balik.cz/ceny.

Tyto ceny jsou konečné včetně všech daní a poplatků. Úhrada za přepravní služby je splatná ihned při objednávce.

V souvislosti s odesláním zásilek do zahraničí, nejsou součástí ceny platby poplatky, daně, cla a jiné obdobné povinné platby, které je povinen uhradit odesílatel, případně adresát v rámci právních předpisů platných v cílové zemi.

5. Způsob platby: Přepravné může být uhrazeno buď v hotovosti přímo kurýrovi GLS při předání Zásilky k přepravě anebo před dokončením objednávky prostřednictvím platební brány (např. platební kartou).

6. Způsob plnění: Při odeslání závazné objednávky ze strany spotřebitele, dojde k vyzvednutí zásilky, případně k předání zásilky ze strany spotřebitele, kdy následně je zásilka doručena na adresu zadanou spotřebitelem. Zásilky se standardně doručují na území ČR následující pracovní den. Standardní doručovací časy při přepravě mimo ČR naleznete na www.e-balik.cz/ceny. Tyto časy jsou časy obvyklé (orientační), ne však garantované a mohou být prodlouženy.

Náklady na dodání služby jsou zahrnuty v ceně služby.

7. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 OZ. Postup pro uplatnění a vyřizování uplatněných práv spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními OZ a Zákona o ochraně spotřebitele.

Spotřebitel vadu vytkne zasláním písemného oznámení Zasílateli na adresu General Logistics Systems Czech republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, e-mailem na adrese: e-balik@gls-czech.com, nebo faxem na čísle: +420 567 771 199 bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu zjistit. Vadu může vytknout nejpozději do šesti (6) měsíců od ukončení doručování zásilky. V oznámení podle věty první uvede identifikaci zásilky, již se práva z vadného plnění týkají, rozhodné skutečnosti pro uplatnění práva z vadného plnění a uplatňované právo z vadného plnění.

Spotřebitel má následující práva z vadného plnění:

 • právo požadovat, aby zasílatel provedl nebo obstaral přepravu zásilky řádně a v souladu se smlouvou v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou zasílateli určí;
 • právo požadovat přiměřenou slevu z ceny; a
 • právo odstoupit od smlouvy, pokud vada znamená její podstatné porušení;

Právo spotřebitele z vadného plnění nevylučuje jeho právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

8. Smlouva se spotřebitelem je uzavřena jednorázově a není tak uzavírána na dobu neurčitou. GLS neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

9. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření: digitální obsah je funkční za předpokladu použití kompatibilních a aktualizovaných zařízení. Spotřebitel musí službu objednat prostřednictvím webové aplikace e-Balík a musí být připojen k veřejné síti internet v době odeslání objednávky.

10. Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem: digitální obsah poskytovaný prostřednictvím připojení k veřejné komunikační síti vyžaduje HW a SW kompatibilní s protokoly IPv4.

11. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Spotřebitele), GLZ si neúčtuje žádné další poplatky.

12. GLS požaduje úhradu ceny služby před převzetím zásilky k přepravě.

13. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ode dne uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat General Logistics Systems Czech republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, email: e-balik@gls-czech.com, formou jednostranného právního jednání například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. Může také použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu GLS bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které GLS od spotřebitele obdrželi, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu provádění služeb, který je jiný než nejlevnější způsob standardního provádění služby. Pro vrácení plateb použije GLS stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. U plateb v hotovosti částku GLS poukáže na bankovní účet sdělený spotřebitelem. V tomto případě budou účtovány transakční poplatky za tuto platbu. 

Pokud spotřebitel požádá, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, kdy tento souhlas je udělen automaticky odesláním objednávky, zaplatí spotřebitel částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy byla GLS informována o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly poskytnuty (splněny) s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel tak ztrácí právo na odstoupení od smlouvy okamžikem doručení zásilky adresátovi.

14. Text smlouvy GLS neuchovává a nebude tak u GLS uložena a z tohoto důvodu k ní GLS neumožní spotřebiteli přístup.

15. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

16. Zasílatel je ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku vázán kodexem "Compliance" skupiny GLS. Informace o tomto kodexu jsou dostupné na webové stránce www.gls-group.eu/CZ/cs/o-nas.

 

V Jihlavě dne 5.dubna 2016