Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek prostřednictvím www.e-balik.cz General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

Průmyslová 5619/1
CZ-58601 Jihlava
dále jen: GLS

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vznikly na základě §§ 1751 a následujících Zákona číslo 89/2012 Sb, Občanský zákoník, a doplňují tak zákonnou právní úpravu uvedenou v ustanovení §§ 2471 a následujících uvedeného zákona a tvoří nedílnou součást Zasílatelské smlouvy, na jejímž základě se GLS zavazuje obstarat přepravu zásilek a Příkazce se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu – cenu zasílatelských služeb. Všeobecné obchodní podmínky upravují závazným způsobem vztahy vzniklé mezi GLS a Příkazcem při obstarání přepravy zásilek.

Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Zasílatelské smlouvy seznámil s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí přiměřeně i na rámcové Smlouvy o přepravě uzavřené před účinností těchto Všeobecných obchodních podmínek s tím, že:

a) takovéto smlouvy jsou uzavřeny dle ustanovení § 2471 a následujícího zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku;
b) hovoří-li tyto Všeobecné obchodní podmínky o zasílateli, rozumí se tím přepravce;
c) hovoří-li tyto Všeobecné obchodní podmínky o příkazci, rozumí se tím objednatel přepravy;
d) hovoří-li tyto Všeobecné obchodní podmínky o zasílatelské smlouvě, rozumí se tím přepravní smlouva

 

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NALEZNETE ZDE