Obchodní podmínky

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pro účely těchto obchodních podmínek ("Obchodní podmínky") je zasílatelem společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČO: 260 87 961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184 ("Zasílatel"). Zasílatel je podnikatel jednající v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti a poskytuje zasilatelské služby sjednané prostřednictvím aplikace Zasílatele s názvem "e-Balík" dostupné na internetové stránce www.e-balik.cz ("Aplikace").

1.2 Příkazcem může být buď fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení podnikatele, nebo fyzická osoba jednající v postavení spotřebitele ("Příkazce" nebo také "Spotřebitel" při splnění zákonných podmínek).

1.3 Znění Obchodních podmínek může Zasílatel přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Příkazci oznámeny nejpozději deset (10) dnů před účinností takové změny prostřednictvím Aplikace a zveřejněním na webové stránce www.gls-group.eu/CZ/cs/home/

2 UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Při registraci a zřízení Uživatelského účtu v Aplikaci je Příkazce povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Příkazce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem Příkazce. Příkazce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně těchto přístupových informací a bere na vědomí, že Zasílatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Příkazce. Příkazce není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.2 Příkazce je oprávněn vyžádat si u Zasílatele zrušení Uživatelského účtu kdykoli a bez udání důvodu.

2.3 Příkazce je povinen Zasílatele neprodleně informovat v případě zneužití jeho Uživatelského účtu. V případě zneužití Uživatelského účtu nebo při využití Aplikace v rozporu se Smlouvou, má Zasílatel právo blokovat Uživatelský účet po nezbytnou dobu. Příkazce má povinnost nahradit Zasílateli újmu vzniklou zneužitím svého Uživatelského účtu.

3 SMLOUVA

3.1 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.2 Příkazce provádí objednávku na formuláři přístupném v Aplikaci. Příkazce může v Aplikaci provést více objednávek najednou.

3.3 Příkazce v objednávce uvede správné údaje alespoň v následujícím rozsahu:

3.3.1 identifikace a kontaktní údaje Příkazce, pokud tyto údaje nejsou vyplněny podle údajů Příkazce z Uživatelského účtu;

3.3.2 údaje o rozměrech Zásilky, které jsou určující pro výpočet ceny;

3.3.3 údaje potřebné k identifikaci Zásilky;

3.3.4 údaje o příjemci Zásilky ("Příjemce") minimálně v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo v případě fyzické osoby a název, sídlo, kontaktní osoba a telefonní číslo v případě právnické osoby;

3.3.5 údaje o datu a vybraném způsobu předání Zásilky k přepravě a způsobu přepravy a doručení Zásilky;

3.3.6 instrukci o tom, že má Zasílatel při doručení Zásilky od Příjemce přijmout peněžní prostředky nebo provést jiný inkasní úkon před tím, než Příjemci vydá Zásilku nebo doklad umožňující se Zásilkou nakládat, včetně výše určené částky ("Dobírka");

3.3.7 potvrzení, že souhlasí s Obchodními podmínkami a se Zásadami ochrany osobních údajů a že jejich obsahu rozumí včetně potvrzení o informování o možnosti odstoupení od smlouvy a požadavku se zahájením služeb před uplynutí lhůty k odstoupení; ("Objednávka").

4 OBJEDNÁVKA

4.1 Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři v Aplikaci.

4.2 Před podáním Objednávky je Příkazci umožněno kontrolovat, opravovat či měnit údaje, které do Objednávky vložil.

4.3 Zasílatel bez zbytečného odkladu potvrdí Příkazci přijetí Objednávky e-mailem na adresu uvedenou Příkazcem v Objednávce.

4.4 Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Objednávky Příkazci. Smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou úplného zaplacení odměny podle Článku 5.

4.5 Příkazce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Příkazci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. na internet, telefon apod.) jsou v běžné výši, v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb Příkazce. Tyto náklady si Příkazce hradí sám.

5 CENA ZASILATELSKÝCH SLUŽEB A ZPŮSOB PLATBY

5.1 Aktuální ceny za doručení Zásilky podle Smlouvy ("Cena") jsou uvedeny v ceníku dostupném v Aplikaci. V průběhu provádění Objednávky je v Aplikaci zobrazována celková cena, která je konečná včetně DPH, všech slev, daní a poplatků (zejména poplatek za pojištění Zásilky, palivový příplatek, mýtné)

5.2 Zasílatel si vyhrazuje právo měnit ceny uvedené v ceníku v Aplikaci a provádět další potřebné změny v Aplikaci.

5.3 Součástí Ceny nejsou náklady spojené s balením Zásilky. Tyto náklady nese v plné výši Příkazce.

5.4 Příkazce uhradí Cenu před předáním Zásilky k přepravě. Cenu ani žádnou její část není možné uhradit zálohovou platbou.

5.5 V případě, kdy Příkazce zvolil vyzvednutí Zásilky k přepravě kurýrem Zasílatele, může Cenu uhradit v hotovosti přímo kurýrovi Zasílatele při předání Zásilky k přepravě. V ostatních případech Příkazce uhradí Cenu před dokončením Objednávky, a to prostřednictvím platební brány.

5.6 Daňový doklad vystaví Zasílatel a zašle ji v elektronické podobě na e-mail uvedený v Objednávce bez zbytečného odkladu po úhradě ceny služby.

5.7 V případě odstoupení od Smlouvy nebo nedokončení přepravy Zásilky z důvodů, za něž Zasílatel neodpovídá, je Zasílatel oprávněn provést jednostranné započtení jeho pohledávky vůči Příkazci vzniklé jako náklady na vrácení Zásilky a/nebo poměrná část nákladů Zasílatele na již provedené plnění Objednávky. O provedeném započtení Zasílatel informuje Příkazce bez zbytečného odkladu emailem na adresu uvedenou v Objednávce.

6 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Příkazce prohlašuje, že žádá (souhlasí) s tím, aby Zasílatel začal s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. Nejedná-li se o tento případ, kdy Příkazce nemůže odstoupit od Smlouvy, má Příkazce, je-li zároveň i Spotřebitel, právo odstoupit od Smlouvy do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření i bez udání důvodu oznámením vůči Zasílateli některým z následujících způsobů:

6.1.1 zasláním oznámení o odstoupení Zasílateli prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, e-mailem na adrese:
e-balik@gls-czech.com, nebo faxem na čísle: +420 567 771 199; nebo

6.1.2 vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy dostupného v Aplikaci (www.e-balik.cz); Zasílatel potvrdí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí takového formuláře e-mailem na adresu Spotřebitele uvedenou v Objednávce.

6.2 V souladu s § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku Spotřebitel nemůže od Smlouvy odstoupit, jestliže přeprava Zásilky byla zcela splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem podle článku 6.1 před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. V případě, že Odesílatel svůj předchozí výslovný souhlas podle článku 6.1 odvolá, může Zasílatel započít s poskytování služby až po uplynutí lhůty k odstoupení.

6.3 Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy před tím, než Zasílatel začal s plněním, vrátí Zasílatel Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, Zásilku i Cenu. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením Zásilky obvyklou poštovní cestou a Ceny. Vrácená Cena bude tedy snížena o částku odpovídající přímým nákladům spojeným s vrácením Zásilky a Ceny Spotřebiteli. Zásilka bude Spotřebiteli vrácena na adresu uvedenou v Objednávce, nebude-li sjednána jiná adresa pro vrácení Zásilky. Nebude-li sjednán jiný způsob, bude Cena Spotřebiteli vrácena stejným způsobem, jakým provedl úhradu Ceny.

6.4 Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy po té, co Zasílatel začal s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele podle článku 6.1 před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Zasílateli poměrnou část Ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Ustanovení článku 6.3 o vrácení Zásilky a Ceny Spotřebiteli se použije obdobně.

6.5 Zasílatel může od Smlouvy odstoupit oznámením vůči Příkazci zaslaným e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce z následujících důvodů:

6.5.1 v případě, že se z důvodů na straně Příkazce neuskuteční předání Zásilky kurýrovi Zasílatele na adrese uvedené Příkazcem v Objednávce v rámci dvou (2) pokusů o vyzvednutí Zásilky ze strany Zasílatele; nebo

6.5.2 v případě, že Zasílatel zjistí při převzetí Zásilky nebo v průběhu přepravy Zásilky, že se jedná o předmět, který je vyloučen z přepravy podle článku 7.1.

6.6 Ustanovení článku 6.5 o vrácení Zásilky a Ceny Příkazci se v případě odstoupení ze strany Zasílatele použije obdobně.

7 PŘEDMĚTY VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY

7.1 Zasílatel nepřepravuje následující věci, které nemohou být předmětem Smlouvy:

7.1.1 předměty o hmotnosti vyšší než 40 kg nebo přesahující délku 2 m, výšku 60 cm, šířku 80 cm a celkovou obvodovou délku 3 m;

7.1.2 v případě podání Zásilky prostřednictvím GLS ParcelShopu předměty o hmotnosti vyšší než 15 kg nebo přesahující délku 1 m, výšku 60 cm, šířku 80 cm a celkovou obvodovou délku 3 m;

7.1.3 předměty nedostatečně zabalené a/nebo nezabalené v souladu s balením obvyklým v daném odvětví, tj. předměty, které nejsou zabaleny a chráněny způsobem odpovídajícím zejména jejich hmotnosti, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a jejich povaze;

7.1.4 svázané zásilky, zásilky přepravované na dřevěných přepravkách, zásilky zjevně poškozené;

7.1.5 zboží podléhající zkáze, předměty, které mohou být zdrojem infekce, zdravotnický materiál a zapáchající předměty;

7.1.6 lidské a zvířecí ostatky;

7.1.7 živá zvířata a rostliny;

7.1.8 zásilky v nevhodném obalu, zejména zabalené v pytlích, vacích a volně zabalené Zásilky;

7.1.9 věci s vysokou hodnotou, zejména finanční hotovost, drahé kovy, ceniny, cenné papíry, platební karty, tažené loterijní lístky, pravé perly, drahé kameny a klenoty;

7.1.10 umělecká díla a předměty mající citovou hodnotu;

7.1.11 střelivo, střelné zbraně, hořlaviny, výbušniny a podobné předměty, s výjimkou Zásilek obsahujících mechanické zbraně, u nichž je napínací síla menší než 150 N, a nejedná se tak o zbraně „kategorie D“ ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů);

7.1.12 teplotně nestabilní předměty vyžadující řízenou teplotu;

7.1.13 omamné a psychotropní látky;

7.1.14 pneumatiky o rozměrech větších než 18“ a s hmotností zásilky přesahující 30 kg, spojené pneumatiky (s výjimkou dvou pneumatik do rozměru 225);

7.1.15 disky kol bez obalu a obuté disky kol;

7.1.16 tlakové nádoby;

7.1.17 tekuté zboží, zejména zboží balené v kbelících, kanystrech, plechovkách, skleněných nádobách apod.;

7.1.18 zásilky adresované na P. O. Box Příjemce;

7.1.19 v případě exportních Zásilek (tj. Zásilek určených k přepravě mimo Českou republiku) zboží podléhající spotřební dani, jako např. alkoholické nápoje a tabákové výrobky. V případě zásilek do zahraničí jsou z přepravy rovněž vyloučeny: osobní majetek, pneumatiky a zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet;

7.1.20 předměty uvedené jako nebezpečné zboží na seznamu podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR - vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.) a Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA);

7.1.21 předměty s hodnotou vyšší než 20.000,- Kč a ekvivalent 800 EUR u exportních Zásilek;

7.1.22 předměty a Zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem (například z důvodu jejich obsahu, zamýšleného Příjemce nebo země ze/do které mají být zaslány). Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášení embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie;

7.1.23 zásilky určené mimo státy Evropské unie, resp. všechny místa určení, které podléhají celnímu režimu;

7.1.24 zásilky v rámci Evropské unie určené do následujících míst určení: Andorra, Ceuta, Gibraltar, Řecko, Livigno, Malta, Melilla, San Marino, Kypr, město Büsingen am Hochrhein (PSČ D- 78266), zámořská území a všechny evropské ostrovy s výjimkou Velké Británie a Irska a ostrovů patřících k Německu a Chorvatsku;

7.1.25 u Zásilek přepravovaných letecky předměty zakázané podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů přijatých k jeho provedení, tj. zejména zbraně, výbušniny či jiná nebezpečná zařízení, předměty nebo látky, které lze použít ke spáchání protiprávního činu, který ohrožuje bezpečnost civilního letectví.

7.2 Příkazce je povinen respektovat výše uvedená vyloučení věcí z přepravy a musí provádět náležité kontroly obsahu a obalu Zásilky před předáním Zásilky Zasílateli. Zasílatel přijímá Zásilky výhradně v uzavřených obalech.

7.3 Pokud Příkazce předá Zasílateli k přepravě Zásilku, jejímž obsahem jsou předměty vyloučené z přepravy dle článku 7.1 a 7.2 bez předchozího písemného souhlasu Zasílatele, nese v souladu s právními předpisy plnou odpovědnost za škody a náklady, které vznikly Zasílateli nebo třetím osobám včetně, nikoli výlučně, povinnost nahradit náklady na nezbytná opatření k zamezení vzniku škod nebo snížení nebezpečí (např. zajištění meziskladu, zpáteční přepravy, likvidace, čištění, předání přepravci, u kterého neplatí výluky obsahu zásilky atd.).

7.4 Zásilky, které jsou vyloučeny z obstarání přepravy, není Zasílatel povinen přijmout k zajištění přepravy a má právo (nikoli povinnost) tyto zásilky odmítnout. Přijetím Zásilky se Zasílatel nezbavuje práva odmítnout obstarání přepravy Zásilky, pokud později nabude důvodné podezření, že Zásilka obsahuje zboží vyloučené z obstarání přepravy dle těchto Obchodních podmínek. V takovém případě je Zasílatel oprávněn po informování Příkazce na jeho náklady Zásilku podle konkrétních okolností a vhodnosti buď doručit Příjemci, nebo vrátit Příkazci, popřípadě naložit se Zásilkou jinak, včetně její likvidace v krajním případě nutnosti, a to tak, aby bylo pokud možno zamezeno vzniku případných škod či rizik.

8 PŘEVZETÍ ZÁSILKY K PŘEPRAVĚ

8.1 Předání Zásilky k přepravě může Příkazce objednat v Aplikaci následujícím způsobem:

8.1.1 vyzvednutí zásilky kurýrem Zasílatele v místě určeném Příkazcem v Objednávce; nebo

8.1.2 vygenerování a vytisknutí přepravního štítku Příkazcem k předání Zásilky k přepravě na příslušném podacím místě Zasílatele.

8.2 Příkazce musí Zásilku řádně zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Zasílatel není povinen přezkoumávat vhodnost balení Zásilky ani realizovat opatření k jeho opravě či vylepšení. Obal rovněž musí zajistit mimo ochrany samotné Zásilky proti ztrátě a poškození i ochranu osob a prostředků provádějících přepravu Zásilky. Obal musí dále zajistit, aby přístup k obsahu Zásilky nebyl možný bez zanechání jasné stopy na vnějším obalu Zásilky. Doporučení k balení Zásilky jsou uvedeny v Aplikaci.

8.3 Zásilka musí být opatřena přepravním štítkem. K dalším štítkům, nálepkám či pokynům umístěným na obalu Zásilky nebude přihlíženo. Přepravní štítek musí být nalepen na správné Zásilce a musí být nalepen na jedné z největších stran obalu Zásilky.

8.4 Je-li Zásilka podána Příkazcem v některém z podacích míst GLS (GLS ParcelShop), vytiskne Příkazce přepravní štítek sám na svém hardware a zodpovídá za jeho čitelnost, trvanlivost a dostatečné upevnění na Zásilku. Příkazce odpovídá za to, že údaje o Zásilce v Objednávce souhlasí s údaji na vytištěném přepravním štítku. Chyby tisku jdou k tíži Příkazce.

8.5 Je-li Zásilka předána kurýrovi Zasílatele, vytiskne Zasílatel přepravní štítek podle údajů uvedených Příkazcem v Objednávce a Zásilku opatří tímto přepravním štítkem v okamžiku vyzvednutí Zásilky k přepravě.

8.6 Pokud Příkazce neplní své povinnosti k řádnému zabalení Zásilky a nalepení přepravního štítku, je Zasílatel dle svého uvážení oprávněn Zásilku nepřevzít, nenaložit, uskladnit, zabezpečit nebo vrátit Příkazci bez povinnosti nahradit Příkazci škodu a Příkazce má povinnost nahradit Zasílateli veškeré náklady s tímto spojené.

8.7 V případě přepravy Zásilky do jiných zemí Evropské unie má Příkazce povinnost zajistit veškerou potřebnou dokumentaci pro osvobození od DPH v rámci přepravy uvnitř Evropské unie.

9 DORUČENÍ ZÁSILKY

9.1 Zásilky, které jsou předány regionálnímu depu Zasílatele do 17:00 pracovního dne, jsou doručovány následovně: v rámci České republiky zpravidla následující pracovní den, do zahraničí ve standardních doručovacích časech uvedených v Aplikaci.

9.2 Doručovací časy jsou pouze informativní a nejsou ze strany Zasílatele garantovány ani zaručeny.

9.3 Zasílatel poskytuje svoje služby pomocí sdružených balíkových přeprav. Prostřednictvím standardizovaných procesů dosahuje úsporné a rychlé přepravy Zásilek. Zásilky se přepravují jako konsolidované celky a procházejí v depech a překladištích procesem průmyslového třídění pomocí automatických dopravníků. Zásilky jsou skenovány kurýrem, depem a překladištěm ve všech uzlových bodech procesu přepravy a je zaznamenáván datum a čas takového skenování. Další dokumentování přepravy Zásilky se neprovádí.

9.4 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, budou provedeny maximálně dva (2) pokusy o doručení Zásilky. Není-li Zásilka doručena, zajistí Zasílatel zanechání písemné zprávy o úmyslu Zásilku doručit v místě doručení Příjemce má možnost se do pěti (5) pracovních dnů ode dne prvého pokusu o doručení dohodnout se Zasílatelem na datu předání Zásilky. Po uplynutí této lhůty bude Zásilka vrácena zpět Příkazci.

9.5 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, v případě doručování na adresu Příjemce, který je právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, které má být Zásilka doručena na adresu právnické osoby, bude Zásilka doručena na recepci takové právnické osoby či jiném místě kontaktu s veřejností (např. příjem zboží).

9.6 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, může být v případě, že Příjemce není při prvním pokusu o doručení zastižen, Zásilka předána osobě přítomné v bytě, kanceláři, sídle nebo provozovně Příjemce, je-li s ohledem na okolnosti možno předpokládat, že je tato osoba oprávněna přijmout Zásilku, zejména prokáže-li se taková osoba pověřením nebo plnou mocí k převzetí zásilek určených Příjemci, případně může být uložena v nejbližším ParcelShopu Zasílatele k vyzvednutí ze strany Příjemce. Převzetí Zásilky potvrdí Příjemce podpisem na přenosném elektronickém skenovacím zařízení nebo dodacím listu a tento (digitalizovaný) podpis Příjemce slouží jako doklad o doručení Zásilky. Podpisem Příjemce stvrzuje, že Zásilka byla doručena řádně a splňuje všechny potřebné náležitosti.

9.7 V případě, že Zásilku není možné doručit Příjemci ani třetí osobě podle článků 9.4 až 9.6 a Příkazce ji odmítá na výzvu Zasílatele převzít zpět, má Zasílatel právo na volné nakládání se Zásilkou po uplynutí 90 dnů ode dne, kdy byla zjištěna nedoručitelnost Zásilky. Zásilky, které nemohou být jinak využity, mohou být zničeny.

10 DOBÍRKA (CASH-SERVICE)

10.1 Uvedl-li Příkazce v Objednávce instrukci o Dobírce podle článku 3.3.6, vydá Zasílatel Příjemci Zásilku nebo doklad umožňující se Zásilkou nakládat pouze v případě, že Příjemce zaplatí určenou částku Zasílateli.

10.2 Zasílatel převede bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od doručení zásilky přijaté peněžní prostředky na bankovní účet, který Příkazce uvedl ve svém Uživatelském účtu.

10.3 Pokud se Zasílateli z jakéhokoliv důvodu nezdaří vybrat při doručení na Dobírku příslušnou částku, informuje o tom Zasílatel Příkazce bez zbytečného odkladu. Z nevybrané částky za Dobírku nevzniká Příkazci pohledávka vůči Zasílateli a dluh Zasílatele vůči Příkazci. Příjemce má i nadále povinnost provést platbu této částky (dluh) Příkazci v rámci původního právního vztahu a obvyklé podmínky pojištění Zásilky se na žádné nevybrané částky Dobírky nevztahují.

10.4 V případě nevybrané částky Dobírky se povinnost Zasílatele k náhradě škody rozšiřuje do výše poplatku za poskytnutou službu vybrání Dobírky. Zasílatel se zavazuje poskytnout součinnost při následném výběru částky z Dobírky.

10.5 Při objednání služby Dobírka bere Příkazce na vědomí, že Zasílatel je osoba pověřená pouze výběrem dobírkové sumy, a že Zasílatel není oprávněn jednat jménem Příkazce nebo uzavírat smlouvu s příjemcem dobírkové zásilky jménem Příkazce. Zasílatel dále upozorňuje, že není osobou povinnou dle ustanovení § 2 zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, což samo o sobě neznamená, že touto povinnou osobu není sám Příkazce. Příkazce je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené dle zákona číslo 253/2008 Sb.

11 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

11.1 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku. Postup pro uplatnění a vyřizování uplatněných práv Spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

11.2 Příkazce vadu vytkne zasláním písemného oznámení Zasílateli na adresu Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, e-mailem na adrese: e-balik@gls-czech.com, nebo faxem na čísle: +420 567 771 111 bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu zjistit. Vadu může vytknout nejpozději do šesti (6) měsíců od ukončení doručování Zásilky. V oznámení podle věty první uvede identifikaci Zásilky, již se práva z vadného plnění týkají, rozhodné skutečnosti pro uplatnění práva z vadného plnění a uplatňované právo z vadného plnění.

12 REKLAMACE, NÁHRADA ŠKODY

12.1 Zasílatel odpovídá za škodu pouze v rozsahu stanoveném zákonem, případně mezinárodní smlouvou (např. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě -CMR), tj. Zasílatel nemá povinnost k náhradě škody ve formě ušlého zisku ani jiné následné škody, která může v souvislosti se Smlouvou vzniknout Příkazci nebo třetím osobám, zejména smluvní sankce a penále. Nemá-li Příkazce, uzavřené dodatečné připojištění, Zasílatel nahradí škodu nad rámec omezení až do výše:

12.1.1 kupní ceny věci, která je předmětem Zásilky;

12.1.2 aktuální hodnoty u použité věci;

12.1.3 aukční ceny věci u věci pořízené v dražbě;

12.2 podle toho, která částka je v daném případě nejnižší, zároveň však do výše maximálně 6.000,- Kč za každou jednotlivou Zásilku.

12.3 Každá jednotlivá Zásilka přepravovaná Zasílatelem na základě Smlouvy je pojištěna proti všem rizikům do hodnoty 6.000,- Kč.

13 ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1 Spotřebitel má podle Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy ("Spotřebitelský spor").

13.2 Subjektem mimosoudního řešení Spotřebitelských sporů ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Více informací naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce na adrese: www.coi.cz a Ministerstva průmyslu a obchodu na stránce: www.mpo.cz.

13.3 Informace o online řešení sporů. Evropská komise vytvořila online platformu pro online řešení sporů ("ODR platforma"). Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb sjednaných online. ODR platforma je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.4 Případné spory vzniklé na základě Smlouvy budou řešeny výhradně podle práva České republiky a rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava a adresa elektronické pošty je ebalik@gls-czech.com.

14.2 Příkazce prohlašuje, že udělujete Zasílateli souhlas se zpracováním všech sdělených osobních údajů pro potřeby uzavření a realizace Smlouvy, marketingové účely a zasílání obchodních sdělení. Zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné v Aplikaci.

14.3 Obchodní podmínky i Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou upravena těmito Obchodními podmínkami ani Smlouvu, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem, a příslušnými mezinárodními smlouvami v oblasti přepravy, kterými je Česká republika vázána (Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášena pod č. 11/1975 Sb.), Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Montrealská úmluva, vyhlášena pod č. 123/2003 Sb. m. s.) a Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Varšavská úmluva, vyhlášena pod č. 15/1935 Sb.).

14.4 Není-li stranami ujednáno jinak, uzavírá se Smlouva na dobu neurčitou.

14.5 Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy neplatným nebo neúčinným, použije se namísto něho takové ustanovení, jehož smysl mu co nejvíce odpovídá. Neplatností nebo neúčinností některého z ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy.

14.6 Jakékoliv změny či dodatky Smlouvy nebo Obchodních podmínek vyžadují textovou podobu, přičemž textová podoba je zachována i za použití prostředků elektronické komunikace, zejména e-mailu.

14.7 Tyto Obchodní podmínky jsou aktualizovaným zněním Obchodních podmínek vydaných 5. dubna 2016 a nabývají účinnosti od 1. října 2017.